Algemene Voorwaarden

19 mei 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN OVUN

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Ovun en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Ovun gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 • Ovun behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 • Ovun bevestigt altijd de aankoop schriftelijk of per e-mail, als bijlage bij factuur of direct. Wanneer er nog geen bevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

 • Betaling van producten gekocht bij Ovun geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 • In geval van niet tijdige betaling is Ovun bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 • Bij toepassing van dit beding die de koper, bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aanvaardt, wordt in geval van niet betaling op de vervaldag door nalatigheid, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar op het openstaand bedrag. Bovenop is er een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaand bedrag verschuldigd.

 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

 • De door Ovun opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen vervaltermijnen.

 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, wordt u op de hoogte gebracht wanneer het product weer beschikbaar is.

 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 • Voor leveringen in België gelden de volgende tarieven:

 • €55 voor een OVUN, met of zonder onderstel

 • Kleinere pakketten worden verstuurd met B-post of PostNL aan hun gangbare tarieven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ovun is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens..

 • De producten aangeboden door Ovun voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

 • Het is mogelijk dat Ovun op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ovun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Ovun heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk via email kenbaar te maken naar info@ovun.be. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terug te sturen uiterlijk binnen de 5 werkdagen nadat u de verkoper hierover informeerde per mail (zie supra). De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Ovun kan ook teruggezonden goederen weigeren wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper beschadigd werden.

 • Ovun betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.

 • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd's, dvd's, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.

 • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Ovun - Rooberg 8, 9860 Landskouter- België.

Garantiebepalingen

 • Ovun volgt de officiële garantie richtlijnen van haar leveranciers.

 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Ovun behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 • Het is niet toegestaan de producten van OVUN te demonteren. Elke garantie en aansprakelijkheid vervalt.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 • Werden de juiste goederen geleverd?

 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 8 werkdagen na levering aan Ovun te melden.

 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Ovun.

 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Ovun.


Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Ovun geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ovun niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 • Ovun heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ovun haar verbintenis had moeten nakomen.

 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ovun opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ovun niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW en exclusief Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

 • Als Ovun met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Ovun niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 • Contracten waarbij de levering op aanvraag van de koper zal worden uitgevoerd of waarbij de koper de goederen zelf afhaalt bij de verkoper, behouden gedurende maximum 1 jaar de contractueel vastgestelde verkoopprijs. De verkoper zal zich bij deze contracten, indien nodig, een leveringstermijn van 1 maand kunnen voorzien. Wanneer 1 jaar na datum van het sluiten van de overeenkomst het contract niet is uitgevoerd dan zal de contractueel voorziene prijs automatisch en zonder enige verdere verwittiging worden aangepast aan de prijs van de dag. Tenzij anders overeengekomen dient het contract uitgevoerd te zijn binnen 1 jaar na datum contract. Na die periode zal de koper geacht worden éénzijdig zijn verplichtingen niet te hebben nagekomen en zal een vordering tot ontbinding van de overeenkomst te zijnen nadele worden ingesteld ofwel de uitvoering van de overeenkomst worden gevorderd.

 • Wanneer de koper de bij contract aangegane verbintenissen niet nakomt zal de verkoper gerechtigd zijn in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De schadevergoeding die daarbij zal gevorderd worden, wordt contractueel bepaald op 30% van de factuurprijs, behoudens bewijs van werkelijk geleden hogere schade.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ovun of rechthoudende derden.

 • Het is niet toegestaan de producten van OVUN te demonteren. Elke garantie vervalt hierbij.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 • Ovun behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 8 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Ovun, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ovun levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ovun de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ovun kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ovun geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ovun kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ovun verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.