PRIVACY VERKLARING van Piet De Kersgieter bvba | OVUN

(Versie 24-05-2018)

Piet De Kersgieter bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Piet De Kersgieter bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 AVG/GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Piet De Kersgieter bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Piet De Kersgieter bvba Rooberg 8 9860 Landskouter mail: info(a)pietdekersgieter.be


Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten en prospecten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leveranciers, medewerkers, onderaannemers.


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Piet De Kersgieter bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • klantenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Piet De Kersgieter bvba (uitvoering overeenkomst)

 • Contactname in geval van programmawijziging of annulering

 • Verzorgen van opleidingen en workshops

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Ezine (e-mail)

 • Occasionele e-mails met een aanbod voor aanbiedingen (die direct aansluiten bij een recente deelname)

 • Papieren magazine

 • Seizoensmagazine


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit

 • Interesses

 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, facturatiegegevens ...)

 • Opleiding en vorming

 • Aanwezigheid

 • Beeldmateriaal (foto's, video's, opnames, ...)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ...). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten. Met uitzondering van :
Beeldmateriaal (voor public relations)
Contactgegevens (voor direct marketing)
...

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto's van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (Cloud Service Providers: Dropbox, Google Drive, Wetransfer, Vimeo, Youtube, ...)

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, ...);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met Piet De Kersgieter bvba
Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld). Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, ...)
Externe opleiders of trainers

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Piet De Kersgieter bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Er word geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

COOKIES

Onze website's https://www.pietdekersgieter.be en https://www.ffest.be maken gebruik van cookies, die ons onder andere helpen om uw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals u verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine stukjes informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload.
Ze kunnen uw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan uw behoeften te voldoen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses. Door gebruik te maken van pietdekersgieter.be en onze services gaat geeft u toestemming om cookies naar uw computer of mobiele apparaten te sturen.
U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies afhankelijk van uw browser te volgen: Internet Explorer, Firefox , Chrome, Safari, iOS.
U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als u niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.
De onderstaande informatie legt uit welke cookies we gebruiken op Onze websites, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven ook in de tabel aan of een cookie een 'permanente' of 'sessie'-cookie is. Het verschil is dat:
Permanente cookies blijven op uw apparaat tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een 'permanente cookie' bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, hoeft u deze taal niet telkens te kiezen wanneer u die website bezoekt.
Sessiecookies stellen ons in staat om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat u de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

Meer info over de specifieke cookies vindt u hier:
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Piet De Kersgieter bvba kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.